Motie CDA: integrale gebiedsvisie Oude Dorp

24 september 2020 0

Download motie

Toevoeging: verzoekt het college een punt 4, aanpak verkeerssituatie overeenkomstig de motie van de SGP aan te vullen en ook met de verwijzing naar de motie die in 2016 al een keer is aangenomen.